05 December 2008

Пеперуди

Адмирал, Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
Среща се в България до поне 2400 м надм. вис. Тази пеперуда я снимах в центъра на град Етрополе една августова вечер преди залез.
Адмиралът не е привързан към определен биотоп, може да се срещне почти навсякъде. Мигрира. Отглежда едно поколение, лети от юни до октомври и след презимуване напролет. Гъсениците се хранят с коприва (Urtica) и разваленка (Parietaria) (сем. Urticaceae) (Tolman & Lewington 1997).


Пеперудите (Lepidoptera) наричани още „Люспестокрили“ или „Люспокрили“ са разред летящи насекоми. Разредът включва също така нощните пеперуди и молците. Често бива разделян на две групи (подразреди, инфраразреди, суперсемейства или по-рядко надсемейства според различните автори) обединяващи нощни пеперуди и молци едната и дневни пеперуди другата. Крилете са 2 двойки с размах от 55 мм до 30 см, покрити с различно оцветени люспи. Развитието е с пълна метаморфоза, т.е. пеперудите минават през четири етапа по време на своето развитие: яйце, ларва, известна още като гъсеница, какавида и възрастна пеперуда (имаго). Известни са над 180 000 вида в 127 семейства и 46 надсемейства по цялата суша; в България - около 3000, от които около 215 са така наречените дневни пеперуди. Пеперудите снасят своите яйца на различни видове растения, като в зависимост от вида пеперуда ларвите след излюпването си могат да се хранят само с един точно определен вид растение (монофаги), с няколко, най-често близкородствени растения (олигофаги) или с голям брой растения, които често могат да са от съвсем различни семейства (полифаги). Ларвите (гъсеници) се хранят главно с листа, цветове или други растителни части (някои живеят в стволове и клони на дървета и се хранят с дървесина). Има обаче видове, чиито ларви се хранят с растителна храна в началния стадий на развитие, но по-късно преминават на животинска храна и започват да водят паразитен или хищнически живот, например ларвите на синевките от подрод Maculinea. Възрастните пеперуди най-често се хранят с нектар от цветовете на растения, но много видове предпочитат ферментирал сок от гниещи пловове или рани по растения, а има и такива, които се хранят главно с течности от изпражнения, разлагащи се трупове на животни и т.н. Възрастните на някои нощни пеперуди, например нощните паунови очи (семейство Saturnidae) не се хранят изобщо и живеят много кратко време.Ларвите на ограничен брой видове са вредители по растения, складирани продукти, хранителни продукти, вълнени и кожени изделия и др. Копринената пеперуда се отглежда (също и в България) поради стопанското си значение за текстилната промишленост. Преобладаващата част от пеперудите са видове без стопанско значение, но пеперудите като цяло са много значима група насекоми, понеже опрашват много видове растения, различните им стадии са значим източник на храна за разнообразни безгръбначни и гръбначни животни, а възрастните пеперуди носят естетическо удоволствие на милиони хора по целия свят.В Европа и България има голям брой видове пеперуди, които са редки и обитават много ограничени местообитания, поради които са застрашени от различни видове стопанска дейност. Тези видове могат да са реликти от минали епохи. За ледникови реликти у нас могат да се смятат например повечето високопланински видове кадифянки (род Erebia), които са се приспособили към ниски температури и с отминаването на ледниковия период разпространението им у нас се е ограничило до планинските райони със студен климат. Такива реликти са особено чувствителни към промени в климата.
УикипедиЯ
Пеперуда... Снимана из балкана на Етрополе
Пеперудите по-долу са заснети през юни 2008 г. в планината Голо бърдо - над град Перник. Беше доста рано и пеперудите бяха много подвижни и трудни за снимане. Успях да уловя само няколко, които вече бяха хванати от топлината на сутришното слънце.

БЯЛА ОВОЩНА ПЕПЕРУДА (Aporia crataegi)
Сравнително голяма пеперуда с големи крила, с ясно очертани по тях черни (при мъжките) или червеникави (при женските) жилки. Размах на крилете до 6,5 см. Имагото се среща от май до юли. Има едно поколение. Презимуват младите гъсеници, които рано напролет излизат и се хранят с листата на овощните дървета, глога, трънката и др. При масово рамножаване причиняват много беди

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...