26 October 2009

Комплекс "Голяма базилика" до Плиска - част 1

Комплексът представлява важен паметник на Ранносредновековната Българска култура от нейния християнски период (втора половина на 9 - средата на 11 век). На площ от над 20 дка., оградена и защитена с висока около 4 метра каменна стена със зъбери, тук се разполага тъй наречената Голяма базилика, Архиепископската резиденция. Първият български манастир.
Преди изграждането на базиликата на това място е съществувал Раннохристиянски комплекс - Мартириум, съставен от кръстовиден храм и кладенец-аязмо. По време на неуспешния бунт на привържениците на езичеството (865 г.) Мартирият бил разрушен. В знак на тържеството на християнството в България княз Борис-Михаил станал ктитор на изградения на мястото на Мартирия нов храм.


Схема на Комплекс "Голяма Базилика" до Велики Преслав
Схема на Комплекс
Главен вход на базиликата
Главен вход на базиликата
Предверие на базиликата с колони, дворец

Предверие на базиликата

Голямата базилика (1) била завършена около 875 година. Със своите внушителни размери (99/30 метра) и сложна структура, тя се нарежда сред най-големите катедрали в ранносредновековна Европа. В продължение на около 250 години изпълнява функциите едновременно на катедрален храм, княжеска, архиепископска и манастирска църква и е средище на духовно - религиозния живот в столицата Плиска и ранносредновековна България.

Към вътрешността на Базиликата

Колона в базиликата на Велики Преслав
Колона в базиликата на Велики Преслав

Поглед към реставрираните стени и под с орнаменти в базиликата
Под в базиликата
Поглед към реставрираните стени с орнаменти на базиликата
Архиепископската резиденция (2) се разполага в дворовете на север и на юг от храма. В северния двор е проучен жилищен дворец, на запад от него баня с хипокауст. На юг от базиликата е проучена триделна сграда, в която са се помещавали дидаскалейон (училище) и скрипторий (3). Тук вероятно са работили приетите през 886 година от княз Борис-Михаил ученици на Кирил и Методий, положили началото на Плискавско-Преславската книжовна школа на славянски език.
Голямата базилика - вътре в централната част с малък олтар направен от съвременниците


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...